Bases del 9è Cerdanya Film Festival

Cerdanya Film Festival - Lletres - Entrada
Cerdanya Film Festival - Lletres - Entrada

12/02/2018

[CATALÀ]

El Grup de Recerca de Cerdanya i la Cerdanya Film Commission convoquen el 9è Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. El Festival se celebrarà a diferents ubicacions de la comarca de Cerdanya del  28 de juliol al 5 d’agost de 2018

A tal efecte es fan públiques les següents BASES:

BASES DEL CERTAMEN

 • Poden participar-hi tots els autors majors d’edat i qualsevol nacionalitat.
 • Els films que es presentin han de ser rigorosament originals i no haver estat mai presentats a aquest certamen. La temàtica dels films presentats és lliure i han d’haver estat realitzats després de l’1 de gener del 2016 i ajustar-se a tot l’establert en aquestes BASES. Un autor sol o en col·laboració amb altres podrà presentar un màxim de 4 films a aquest Certamen. Qualsevol film en una llengua diferent al català o castellà haurà de subtitular-se en una de les dues llengües (subtítols ja inclosos en el DVD o còpia digital).
 • Els autors dels films presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. Un jurat designat per l’Organització farà una preselecció per tal d’escollir la Secció Oficial a Concurs del Certamen i distribuirà els films en les diverses sessions programades. Tots els films participen a tots els premis, llevat d’aquells específics de la seva categoria. Els premis seran atorgats in situ per majoria de vots del públic assistent i el Jurat a les sessions de projecció. Els premis podran ser dividits i si la qualitat dels films rebuts fos considerada insuficient per l’Organització, els premis podran ser declarats deserts.
 • Els films podran remetre’s fins el dia 30 de maig de 2018. S’admetran totes les obres que arribin després d’aquesta data però que tinguin mata-segells d’origen d’aquesta data o anterior, per correu o missatgeria.
 • Els participants poden optar per enviar els films a través de www.clickforfestivals.com (no fa falta omplir la butlleta d’inscripció), en mà o per correu postal en un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del film i el nom del director o productor, així com amb el nom del Certamen: Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. Aquest paquet haurà de contenir:
  • 2 Còpies de visionat del film en suport físic o 1 Còpia digital HD.
  • 1 butlleta d’inscripció degudament complimentada.
  • 1 sobre tancat que contingui: sinopsi del film de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport del director o productor, fotocòpia del registre de drets d’autor i declaració jurada de que posseeix tots els drets de propietat intel·lectual sobre el film, sense limitacions o condicions de cap classe ni gestió externa dels drets d’autor i un CD/DVD/pen-drive amb la biofilmografia del director del curtmetratge, fitxa tècnica i artística del film i tres fotogrames en jpeg i resolució de 300 píxels/polsada. Es pot enviar en format paper tot el material digital demanat tret dels tres fotogrames.
 • Els films podran ser enviats mitjançant els següents canals:

CLICK FOR FESTIVALS:
https://www.clickforfestivals.com/festival-internacional-de-cinema-de-cerdanya

CORREU POSTAL O EN MÀ:
Festival Internacional de Cinema de Cerdanya
Museu Cerdà
C/ Higini de Rivera núm. 4
17520 Puigcerdà (Girona)

 • El jurat que escollirà la Selecció Oficial estarà format per persones de contrastada experiència en el món cultural i audiovisual escollides per l’Organització del Festival, llur decisió serà inapel·lable.
 • Els participants eximeixen a l’Organització del Festival de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin incórrer els participants.
 • Els finalistes del Certamen seran avisats abans del dia 15 de juliol 2018, per a que puguin preparar la seva assistència al Festival.
 • Les categories a competició són: films de menys de 30 minuts (curtmetratges) i films de més de 30 minuts. Tots els films seleccionats opten a tots els premis llevat dels específics de cada categoria, independentment del seu gènere.
 • L’assistència dels seleccionats o d’un representant és obligatòria i condició indispensable per participar a la sessió del Públic. Els participants presentaran breument el seu film abans de ser projectat a la sala.
 • L’Organització del Certamen abonarà dietes (justificades) en concepte de transport als participants a la sessió del Públic, segons les taules fiscals vigents i en la proporció que s’acordi i posarà a disposició d’aquests l’allotjament en habitació doble el dia de l’Entrega de Premis. Els participants, a més a més, estaran convidats amb els seus acompanyants al sopar de celebració que clourà el Certamen. També gaudiran d’una bonificació (justificada) de 50€ en concepte de dietes de transport la resta de nominats als premis.
 • El jurat farà una preselecció per escollir els films que seran projectats en les diferents sessions. Tota la informació es publicarà a la pàgina web del Festival (www.cerdanyafilmfestival.cat) o a les xarxes socials. La resta de films es projectaran, en funció de la disponibilitat d’espais, també en els diversos punts que l’Organització designi durant tota la resta de l’any.
 • Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del film figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen l’Organització l’ús d’extractes (menys de 30’’) i fotografies per a la promoció i publicitat del Festival en futures edicions.
 • Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a la pàgina web i, alternativament, a les xarxes socials.
 • Tots els films rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica de l’Organització, que no retornarà cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen a l’Organització la reproducció dels seus films durant el festival i en actes de promoció d’aquest certamen durant l’any, així com el material gràfic rebut en els diferents suports que el festival prepara per a la seva difusió.
 • En cas que l’Organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, un film no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, aquest serà fulminantment desqualificat.
 • La participació al Festival implica l’acceptació i conformitat de totes les BASES.
 • S’estableixen els següents premis:
 • Millor curtmetratge Premi del Públic (<30’): 300 euros i trofeu commemoratiu
  • Primer finalista: 150€ i Trofeu commemoratiu
  • Segon finalista: Trofeu commemoratiu
  • Tercer finalista: Trofeu commemoratiu
  • Quart finalista: Trofeu commemoratiu
 • Millor film Premi del Jurat: 150€ i Trofeu commemoratiu
  • Menció especial del Jurat: Diploma commemoratiu
  • Menció del Jurat pel·lícula d’Animació: Diploma commemoratiu
  • Menció del Jurat pel·lícula Documental: Diploma commemoratiu
  • Menció del Jurat pel·lícula Ficció: Diploma commemoratiu
 • Millor film en català: Trofeu commemoratiu
 • Millor director: Trofeu commemoratiu
 • Millor director jove (<30 anys): Trofeu commemoratiu
 • Millor guió original: Trofeu commemoratiu
 • Millor banda sonora original: Diploma commemoratiu
 • Millor muntatge: Diploma commemoratiu
 • Millor fotografia: Diploma commemoratiu
 • Millor actor: Trofeu commemoratiu
 • Millor actriu: Trofeu commemoratiu
 • Premi PROMOFEST: 50 enviaments a festivals nacionals (en cas que el film ja tingui distribució, no pot optar a aquest premi)

NOTA: Es descomptarà del total de la dotació econòmica (premis en metàl·lic) la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis. Els premis als films es faran efectius a la persona que designi la producció. Els premis a rols concrets recauen sobre l’agraciat. En cas que no sigui possible fer efectiu el guardó (per absència o impossibilitat de contactar-hi) en els tres mesos posteriors al veredicte, es considerarà que l’interessat desisteix d’aquest i es declararà desert.

 

[CASTELLANO]

El Grup de Recerca de Cerdanya y la Cerdanya Film Commission convocan el 9º Festival Internacional de Cine de Cerdanya. El Festival se celebrará en distintas ubicaciones de la comarca de Cerdanya del 28 de julio al 5 de agosto de 2018.

A tal efecto se hacen públicas las siguientes BASES:

BASES DEL CERTAMEN

 • Pueden participar todos los autores mayores de edad y de cualquier nacionalidad.
 • Los films que se presenten tienen que ser rigurosamente originales y no haber sido nunca presentados a este certamen. Los films tienen que haber sido realizados después del 1 de enero de 2016 y ajustarse a todo lo establecido en estas BASES. Un autor solo o en colaboración con otros podrá presentar un máximo de 4 films a este Certamen. Cualquier film en una lengua distinta al catalán o castellano deberá subtitularse en una de las dos lenguas (subtítulos ya incluidos en el DVD o copia digital).
 • Los autores de los films presentados conservarán los derechos de explotación y autoría de sus obras. Un jurado designado por la Organización realizará una preselección a fin de escoger la Sección Oficial del Certamen y distribuirá los films en las distintas sesiones programadas. Todos los films participan en todos los premios, salvo aquellos específicos de su categoría. Los premios serán otorgados in situ por mayoría de votos por el público asistente y el Jurado a las sesiones de proyección. Los premios podrán ser divididos y si la calidad de los films recibidos fuera considerada insuficiente por la Organización, los premios podrán ser declarados desiertos.
 • Los films podrán remitirse hasta el día 1 de mayo de 2018. Se admitirán todas las obras que lleguen después de esta fecha pero que tengan matasellos de origen de esta fecha o anterior, por correo o mensajería.
 • Los participantes pueden optar por enviar el film a través de www.clickforfestivals.com (no hace falta rellenar el formulario de inscripción), en mano o por correo postal en un único paquete cerrado, identificado por fuera con el título del film y el nombre del director o productor, así como con el nombre del festival: Festival Internacional de Cine de Cerdanya. Este paquete debe contener:
  • 2 Copias del film en soporte físico o 1 Copia digital HD.
  • 1 hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
  • 1 sobre cerrado que contenga: sinopsis del cortometraje de 500 caracteres como máximo, fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte del director o productor, fotocopia del registro de derechos de autor y declaración jurada de que posee todos los derechos de propiedad intelectual sobre el film, sin limitaciones o condiciones de ninguna clase ni gestión externa de los derechos de autor y un CD/DVD/pen-drive con la biofilmografía del director del film, ficha técnica y artística y tres fotogramas del cortometraje en jpeg y resolución de 300 píxeles/pulgada. Puede enviarse en formato papel todo el material digital pedido menos los tres fotogramas.
 • Los films podrán ser enviados mediante los siguientes canales:

CLICK FOR FESTIVALS:
www.clickforfestivals.com/festival-internacional-de-cinema-de-cerdanya

CORREO POSTAL O EN MANO:
Festival Internacional de Cine de Cerdanya
Museu Cerdà
C/ Higini de Rivera núm. 4
17520 Puigcerdà (Girona)

 • El jurado que escogerá la Sección Oficial estará formado por personas de contrastada experiencia en el mundo cultural y audiovisual escogidas por la Organización del Certamen, cuya decisión será inapelable.
 • Los participantes eximen a la Organización del Festival de cualquier responsabilidad derivada del plagio o cualquier transgresión de la legislación vigente en la que puedan incurrir los participantes.
 • Los finalistas de las distintas categorías del Certamen serán avisados antes del día 15 de julio de 2018, para que puedan preparar su asistencia al Festival.
 • Las categorías a competición son: films de menos de 30 minutos (cortometrajes) y films de más de 30 minutos. Todos los films seleccionados optan a todos los premios menos los específicos de cada categoría, independientemente de su género.
 • La asistencia de los finalistas es obligatoria y condición indispensable para participar en la sesión del Público. Los participantes presentarán brevemente su film antes de proyectarse en la sala.
 • La Organización del Certamen abonará dietas (justificadas) en concepto de transporte a los participantes en la sesión del Público, según las tablas fiscales vigentes y en la proporción que se acuerde y pondrá a disposición de estos el alojamiento en habitación doble el día de la Entrega de Premios. Los participantes, además, estarán invitados con sus acompañantes a la cena de celebración que cerrará el Certamen. También gozarán de una bonificación (justificada) de 50€ en concepto de dietas de transporte el resto de nominados a los premios.
 • El jurado hará una preselección para escoger los films que serán proyectados en las distintas sesiones. Toda la información se publicará en la página web del Certamen (www.cerdanyafilmfestival.cat) y en las redes sociales. El resto de films se proyectarán, en función de la disponibilidad de los espacios, también en distintos puntos de exhibición concertados por la Organización durante el resto del año.
 • Los premiados se comprometen a que en posteriores emisiones del film figure la mención al galardón recibido. Además, autorizan la Organización al uso de extractos (menos de 30’’) y fotografías para la promoción y publicidad del Festival en futuras ediciones.
 • Cualquier imprevisto no recogido en estas bases será resuelto por la Organización y se informará en la página web y, alternativamente, en las redes sociales.
 • Todos los films recibidos pasaran a formar parte del fondo de documentación de la Organización, que no devolverá en ningún caso ninguno de los ejemplares a sus autores. Los participantes autorizan la Organización la reproducción de sus films durante el festival y en actos de promoción de este certamen durante el año, así como el material gráfico recibido en los distintos soportes que el festival prepara para su difusión.
 • En el caso que la Organización tenga conocimiento que, en contra de la documentación presentada, un film no cumpla con alguno de los requisitos de estas bases, éste será fulminantemente descalificado.
 • La participación en el Festival implica la aceptación y conformidad de todas las bases.
 • Se establecen los siguientes PREMIOS:
 • Mejor cortometraje Premio del Público (<30’): 300 euros y trofeo conmemorativo
  • Primer finalista: 150€ y Trofeo conmemorativo
  • Segundo finalista: Trofeo conmemorativo
  • Tercer finalista: Trofeo conmemorativo
  • Cuarto finalista: Trofeo conmemorativo
 • Mejor film Premio del Jurado: 150€ y Trofeo conmemorativo
  • Mención especial del Jurado: Diploma conmemorativo
  • Mención del Jurado película de Animación: Diploma conmemorativo
  • Mención del Jurado película Documental: Diploma conmemorativo
  • Mención del Jurado película Ficción: Diploma conmemorativo
 • Mejor film en catalán: Trofeo conmemorativo
 • Mejor director: Trofeo conmemorativo
 • Mejor director joven (<30 años): Trofeo conmemorativo
 • Mejor guion original: Trofeo conmemorativo
 • Mejor banda sonora original: Diploma conmemorativo
 • Mejor montaje: Diploma conmemorativo
 • Mejor fotografía: Diploma conmemorativo
 • Mejor actor: Trofeo conmemorativo
 • Mejor actriz: Trofeo conmemorativo
 • Premio PROMOFEST: 50 envíos a festivales nacionales (en el caso que el film ya tenga distribución, no puede optar a este premio)

NOTA: Se descontará del total de la dotación económica (premios en metálico y desplazamiento) la cantidad fiscal vigente aplicada en materia de premios. Los premios se harán efectivos a la persona que designe la producción. Los premios a roles concretos recaen sobre el agraciado. En el caso que no sea posible hacer efectivo el galardón (por ausencia o imposibilidad de contacto) en los tres meses posteriores al veredicto, se considerará que el interesado desiste y éste será declarado desierto.

Notícies

Inscripcions al Laboratori de Creació Audiovisual 2019

12/02/2019

Una part important del Festival és l’organització d’activitats destinades a la indústria audiovisual i del cinema. Al llarg de les edicions...

El Cerdanya Film Festival publica les bases de la 10a edició i obre la recepció d’obres a concurs

16/01/2019

El Cerdanya Film Festival publica les bases de la 10a edició i obre la recepció d’obres a concurs El Certamen cerdà, que celebrarà la 10a...

El Dia Més Curt 2018 a Cerdanya - Projeccions programades

29/10/2018

El Dia Més Curt 2018 a Cerdanya - Projeccions programades El dia més curt de l’any celebrem i reivindiquem mundialment el cinema de curta...

Palmarès del 9è Cerdanya Film Festival

08/08/2018

PREMI PATROCINA DIRECTOR FILM   Millor curt Premi del Públic Ajuntament de...

L’equador del Cerdanya Film Festival ve acompanyat d’un sold out a les sessions del Parc dels Búnquers de Martinet

02/08/2018

El Certamen va iniciar el passat cap de setmana les projeccions amb èxit de públic i nombrosos professionals assistents. El Festival...

Bon inici de projeccions del Cerdanya Film Festival

30/07/2018

El Certamen va iniciar el passat cap de setmana les projeccions amb èxit de públic i nombrosos professionals assistents. El Festival...

Disponibles els horaris de les sessions, la Revista del festival i els formularis d'Acreditació i Inscripció al taller de cinema

18/07/2018

Ja estan disponibles els horaris de les sessions de projecció del 9è Cerdanya Film Festival, que tindrà lloc del 28 de juliol al 5...

Selecció oficial 2018 - Cerdanya Film Festival

27/06/2018

El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya selecciona 160 films a concurs El Certamen fa pública la selecció final a concurs del certamen...

“Petitet” i “Los Desheredados”, plat fort de la inauguració del Cerdanya Film Festival

11/06/2018

“Petitet” i “Los Desheredados”, plat fort de la inauguració del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. El Certamen fa pública la...

Campanya de micromecenatge del Cerdanya Film Festival 2018

25/04/2018

Estrenem campanya de micromecenatge amb Patrocinam per finançar part de l'edició del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya d'aquest...

“Los pestiños de mamá” (Dir. Marta Díaz) guanya el premi del públic

06/08/2017

El film “Los pestiños de mamá” guanya el premi del públic del 8è Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. El film “Los pestiños de...

El documental La Chana iniciarà la recta final del Cerdanya Film Festival

03/08/2017

El documental La Chana iniciarà la recta final del Cerdanya Film Festival. Passat l’equador del Festival, més d’un miler d’espectadors han...

Bon inici del 8è Festival Internacional de Cinema de Cerdanya

31/07/2017

Bon inici del 8è Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. El programa de cap de setmana del certamen ha estat acollit amb bones crítiques i...

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR